24/04/2018(Xem: 22441)
Thứ bảy và chủ nhật ngày 09 & 10 tháng 06,2018 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chứng minh, thuyết giảng , và trình bày của: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Tọa Drupon Kyobpa Rinpoche, Thiền sư Sayadaw U Thuzana, Đại Đức Đồng Châu, Bác sĩ David Dũng Nguyễn, Bác sĩ Từ Bá Thức,
24/04/2018(Xem: 11164)
Thứ bảy và chủ nhật ngày 09 & 10 tháng 06,2018 Tại Sàigòn Performing Arts Center 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chứng minh, thuyết giảng , và trình bày của: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Tọa Drupon Kyobpa Rinpoche, Thiền sư Sayadaw U Thuzana, Đại Đức Đồng Châu, Bác sĩ David Dũng Nguyễn, Bác sĩ Từ Bá Thức,
26/09/2017(Xem: 6809)
FOUNTAIN VALLEY. Vào lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2017 Pháp Hội Dược Sư kỳ thứ 3 do chùa Bồ Đề tổ chức,
08/10/2017(Xem: 7250)
Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Gautama Buddha)
08/10/2017(Xem: 9011)
Tôn giả ĐẠI CA DIẾP: Đầu Đà đệ nhất (Mahakasyapa - Mahakassapa) (Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất)
08/10/2017(Xem: 9467)
Tôn giả ƯU BA LI: Trì giới đệ nhất (Upali) (Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất)