Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Gautama Buddha)
Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
Tôn giả ĐẠI CA DIẾP: Đầu Đà đệ nhất (Mahakasyapa - Mahakassapa) (Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất)
Tôn giả ƯU BA LI: Trì giới đệ nhất (Upali) (Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất)
Tôn giả A NAN: Đa Văn đệ nhất (Ananda) (Vị thượng thủ nghe nhiều nhớ kĩ nhất)
Thần thông đệ nhất (Maudgalyayana - Moggallana)
(Sariputra - Sariputa) (Vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất)
Tôn giả LA HẦU LA: Mật hanh đệ nhất (Rahula) (Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn)
Tôn giả PHÚ LÂU NA: Thuyết pháp đệ nhất. Purna vị giảng sư tài giỏi nhất
Tôn giả TU BỒ ĐỀ: Giải Không đệ nhất (Subhuti) (Thể nhập diệu lí “KHÔNG” hơn ai hết)
Tôn giả CA CHIÊN DIÊN: Luận Nghị đệ nhất (Katyayana - Kaccayana, Kaccana) (Vị luận sư lỗi lạc nhất)
Tôn giả A NA LUẬT: Thiên nhãn đệ nhất (Aniruddha - Anurauddha) (Mắt trời thấy suốt, không gì chướng ngại)
Back to top