Phật nói Nhân Quả (Giàu Sang-Nghèo Hèn) - 2

05/04/201412:50 SA(Xem: 2422)
Phật nói Nhân Quả (Giàu Sang-Nghèo Hèn) - 2
Phật nói Nhân Quả (Giàu Sang-Nghèo Hèn) - 2

Làm thiện muốn người biết
Đó chưa là thật thiện
Làm ác sợ người biết
Đó mới là đại ácchuabodeus-kinh-nhan-qua-20
Đời này mạng yểu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-21
Đời này không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-22
Đời này ở góa do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-23
Làm thân tôi đòi do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-24
Đời nay sáng mắt do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-25
Môi miệng sứt thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-26
Đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-27
Đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-28
Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-30
Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-31
Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-33
Đời này khỏe mạnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-34
Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-37
Nổi trôi cơ khổ vất vả do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-38
Đời này lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem Kinh để dưới đất và khinh thường mọi người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-41
Ghẻ lác phong điên do nhân gì? Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-39
Nay thường thổ huyết do nhân gì?:Xưa ăn thịt rồi đi tụng Kinh.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-42
Thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-44
Quan, quả, cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-45
Sét đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-46
Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-48
Kẻ nào đề xướng Kinh Phật đời sau người thấy sinh cung kính.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-49
Người nào ấn tống Kinh Phật Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-54
Nếu người giảng nói Kinh Phật Đời đời kiếp kiếp được thông minh.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-56
Nếu ai hủy báng Kinh Phật Kiếp sau đọa lạc mất thân người.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-58
Kẻ nào thọ trì Nhân Quả Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-59
Nhân quả ba đời nói không hết Thiên Long chẳng bỏ ý người lành.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-60
Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả Đời nay tu tích để về sau.

chuabodeus-kinh-nhan-qua-61
Nếu như nhân quả không cảm ứng Do đâu có sự khác biệt giữa chúng sanh (Giàu nghèo xấu đẹp?)

chuabodeus-kinh-nhan-qua-62
Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ khinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Back to top