Câu Khấn Nguyện Trước Khi Ăn

05/04/201412:50 SA(Xem: 3890)
Câu Khấn Nguyện Trước Khi Ăn
CÂU KHẤN NGUYỆN TRƯỚC KHI ĂN


Con tên … pháp danh … con xin dâng tất cả thực phẩm đang có lên cúng dường Mười Phương Ba Đời Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư vị Thánh Chúng, từ bi chứng minh nạp thọ tất cả thực phẩm này; Và xin gia hộ biến thực phẩm này thành cam lồ; Xin bố thí cho chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới; Những loài chúng sanh nào đang thiếu đói nương nhờ thực phẩm này mà no đủ, và sau khi no đủ rồi thì xin hồi tâm hướng thiện quy y Tam Bảo và tu hành cho đến ngày giác ngộ giải thoát.

Con xin ăn phần thừa còn lại để nuôi thân này tu đúng chánh pháp cho tới ngày giác ngộ giải thoát.

Đồng cầu nguyện khắp tất cả chúng sanh muôn loài đều nương nhờ từ lực Tam Bảo tinh tấn tu hành để phước đức trí tuệ mỗi ngày tăng trưởng cho đến ngày giác ngộ giải thoát.

http://chualonghuong.org/index.php/thu-vien/Tai-lieu-khac/Cau-khan-nguyen-truoc-khi-an-3/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Back to top